Spółka

Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Własność:

Firma jest jednoosobową spółką Gminy Wołów posiadającej w niej 100% udziałów.

Kapitał Zakładowy wynosi:

4.836.000,00 zł

Okres działalności:

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność z dniem 01.05.2000 r.

Władze spółki:

Zgromadzenie wspólników – Burmistrz Gminy Wołów

Rada Nadzorcza
Przewodniczący: Anna Bandoch

Zarząd jednoosobowy:

Prezes Zarządu – Bartosz Granat

Organ rejestrowy:

Sąd rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu.

KRS:

Nr KRS: 0000110229