Czysta Gmina z PGK Wołów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 22.06.2022 r. zwróciło się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie zadania pn. „Czysta Gmina z PGK Wołów” w ramach priorytetu 5. „Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych, mających na celu podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska oraz kształtowanie świadomości i postaw ekologicznych, realizowanych przez podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.”

Zadanie polegało na przeprowadzeniu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o. o. akcji edukacyjnej dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli położonych na terenie Gminy Wołów. Akcja połączona była z promocją zachowań proekologicznych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zakończona piknikiem ekologicznym zorganizowanym w dniu 28 kwietnia 2023 r. Miało to na celu przypomnienie i ugruntowanie podstawowych zagadnień związanych z segregacją odpadów, możliwością kompostowania i uwrażliwienie mieszkańców gminy w zakresie działań ograniczających zanieczyszczenia naszego otoczenia. W pierwszej kolejności chcielibyśmy skierować nasz przekaz, poświęcony wskazanym zagadnieniom, do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Wołów

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty zakładany efekt ekologiczny i rzeczowy polegający uruchomieniu gry edukacyjnej oraz wydruku i dystrybucji broszury edukacyjnej dla dzieci.

Zadanie pn. „Czysta Gmina z PGK Wołów” zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 13 892,01 zł. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 7 000,00 zł. Pozostały koszt to środki z budżetu Spółki.