Gospodarka odpadami

  • Home
  • Gospodarka odpadami

Prawo obowiązujące w gospodarce odpadami

PSZOK

Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie

Uchwała XXI.183.2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów.

Uchwała XXI.184.2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała XXI.185.2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty.

Uchwała XXI.186.2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowniku przydomowym.

Uchwała XXI.187.2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała XXI.188.2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów.

Uchwała XXI.189.2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/267/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała XXI.190.2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020r. 
w sprawie uchylenia uchwały nr LXVI/419/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała XXI.191.2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz za odbieranie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

DEKLARACJA D-1 – nieruchomości zamieszkane

DEKLARACJA D-2 – domki letniskowe

W związku z odwołaniem przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Wołowie zachęca się mieszkańców do składania deklaracji związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą:

1) środków komunikacji elektronicznej (warunki i tryb składania deklaracji dostępne pod adresem: http://www.wolow.pl/epuap/

2) za pomocą poczty tradycyjnej pod adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów

3) lub poprzez pozostawienie wypełnionej deklaracji bezpośrednio w budynku Ratusza – skrzynka nadawcza pozostawiona jest na drzwiach wejściowych

Wszelkie informacje dostępne są pod numerami telefonów:

– 71 319 14 34 lub 71 319 14 18 – w sprawach złożenia deklaracji i wymiaru opłaty

– 71 319 14 19 –  w zakresie dokonanych wpłat, istniejących zaległości lub nadpłat.

Załączniki