Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Własność:

Firma jest jednoosobową spółką Gminy Wołów posiadającej w niej 100% udziałów.

Kapitał Zakładowy wynosi:

2.586.000 zł

Okres działalności:

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność z dniem 01.05.2000 r.

Władze spółki:

Zgromadzenie wspólników

Rada Nadzorcza

Zarząd jednoosobowy:

Prezes Zarządu Spółki

Prokurent

Organ rejestrowy:

Sąd rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu.

Zatrudnienie:

Średnio 50 pracowników