ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WOŁOWIE SPÓŁKA Z O.O. PRZEDSTAWIA PONIŻEJ CENNIKI OPŁAT NA NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

I. WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA USŁUGI O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W WOŁOWIE.

1. Uchwała Nr XVI/118/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30.01.2004 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na cmentarzu komunalnym w Wołowie.

2. Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Rawickiej w Wołowie.

II. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (§1, UST. 1 UCHWAŁY NR XXV/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE Z DNIA 11.02.2016 R.)

1. Uchwała Nr XXV/147/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 11.02.2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz za odbieranie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

2. Zarządzenie Nr 10/2019 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia cennika usług związanych z gospodarowaniem odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o.