Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową typu bramowiec.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 564291-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 93214575400000, ul. ul. Poznańska  1, 56-100  Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 892 623, e-mail biuro@pgk-wolow.pl, faks 713 892 623.
Adres strony internetowej (url): www.pgk-wolow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Komunalna Spółka Prawa Handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową typu bramowiec.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TK/BZP/110/06/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową typu bramowiec. Pojazd ciężarowy nie starszy niż 2018 rok. Zabudowa typu bramowiec umożliwiająca transport pojemników typu KP-7, PK-10, Mulda

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144510-6
Dodatkowe kody CPV: 66114000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 361165.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak
Nazwa wykonawcy: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Orląt Lwowskich 1
Kod pocztowy: 53-605
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie
Nazwa wykonawcy: TB Truck&Trailer Serwis Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Katowicka 40
Kod pocztowy: 05-830
Miejscowość: Wolica
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 361165.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 361165.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 376385.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020

pdfzmieszane wołów 2020 r.

pdfselektywne wołów 2020 r.

pdfzmieszane wioski 2020 r.

pdfselektywne wioski 2020 r.

 

1. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 34977-2017

Ogłoszenie BZP 23965_2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa paliw płynnych

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego środka transportowego: fabrycznie nowego samochodu ciężarowego (specjalizowanego) przeznaczonego do wywozu odpadów

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego środka transportowego: fabrycznie nowego samochodu ciężarowego (specjalizowanego) przeznaczonego do wywozu odpadów (śmieciarka) wyposażonego w urządzenie do mycia pojemników, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo o ruchu drogowym

Czytaj całość →

Gazele Biznesu 2015

gazela_2015

XV Gala Gazel Biznesu

W dniu 17.02.2015 r. odbyła się XV Gala Gazel Biznesu. W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Spółka z o.o. Gazelę Biznesu 2014 odebrał Prezes Zarządu Adam Nowak.

Więcej na stronie www.gazelebiznesu.pl

Czytaj całość →

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy 2013

dcgs2013midW 2013 roku Przedsiębiorstwo zostało wyróżnione Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym nr 0572/2013 z dnia 04.06.2013 r. przyznanym przez Kapitułę DCG pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

dcgc2013

Więcej na stronie www.dcg.forum.pl