Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01.08.2019

  • Home
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01.08.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową typu bramowiec.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 564291-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 93214575400000, ul. ul. Poznańska  1, 56-100  Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 892 623, e-mail biuro@pgk-wolow.pl, faks 713 892 623.
Adres strony internetowej (url): www.pgk-wolow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Komunalna Spółka Prawa Handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową typu bramowiec.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): TK/BZP/110/06/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową typu bramowiec. Pojazd ciężarowy nie starszy niż 2018 rok. Zabudowa typu bramowiec umożliwiająca transport pojemników typu KP-7, PK-10, Mulda

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144510-6
Dodatkowe kody CPV: 66114000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 361165.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:tak
Nazwa wykonawcy: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Orląt Lwowskich 1
Kod pocztowy: 53-605
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
Nazwa wykonawcy: TB Truck&Trailer Serwis Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Katowicka 40
Kod pocztowy: 05-830
Miejscowość: Wolica
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 361165.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 361165.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 376385.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.