Segregacja – baterie

Baterie są niezwykle szkodliwe dla œśrodowiska i mogą stanowić odpady niebezpieczne. Zawierają one szereg substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka i dla œśrodowiska. Są to głównie metale ciężkie jak ołów, rtęć, kadm, lit, nikiel, a także substancje tworzące elektrolit (kwasy, zasady), które mają właœściwoœści żrące i powodują korozję. Dzięki segregacji i właœściwemu unieszkodliwianiu baterii substancje te nie zanieczyszczą gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych.