Segregacja -– makulatura

1. Makulatura – papier odbierana będzie wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie. Worki z w/w odpadami należy ustawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie przy granicy nieruchomości lub przy ogrodzeniu przed posesją w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do ich odbioru (zgodnie z §3, pkt. 15 i 16 Uchwały Nr LIV/342/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13.11.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów).

2. Makulaturę, czyli papier i tekturę należy wrzucać do pojemnika w kolorze niebieskim, oznaczonego napisem „MAKULATURA” i logo naszej firmy.

WRZUCAMY:NIE WRZUCAMY:
 • gazety, reklamy i książki
 • tekturę zwykłą i falistą
 • worki papierowe
 • papier biurowy
 • ścinki papierowe
 • opakowań wielomateriałowych typu TetraPak (np. kartonów po napojach i mleku)
 • opakowań z zawartośœcią np. żywnoœścią, wapnem, cementem itp.
 • kalki technicznej i kopiującej
 • papieru woskowanego, natłuszczanego(np. po maœśle itp.)
 • papieru mokrego, zagrzybionego, z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi
 • broszur z papieru foliowanego i lakierowanego
 • pieluszek jednorazowych i innych tego typu artykułów higienicznych
 • tapet i papieru termicznego
 • zmieszanych odpadów komunalnych, tekstyliów, szkła, piasku, klejów, farb

Należy pamiętać o zgnieceniu makulatury przed wrzuceniem jej do pojemnika!

Makulatura jest bardzo ważnym surowcem stosowanym do produkcji nowego papieru, który można wykorzystywać m.in. na opakowania, gazety, ręczniki. Natomiast makulaturę o niskiej przydatnośœci do recyklingu można unieszkodliwiać poprzez np. kompostowanie. Zbieranie selektywne makulatury w gospodarstwach domowych pozwoli obniżyć ilośœć odpadów przeznaczoną do składowania. Jest też ważnym etapem w łańcuszku ekologicznym, gdyż przyczynia się do m.in. ochrony zasobów leœśnych (ratunek dla kilkunastu drzew na 1 tonę papieru), a poœśrednio też do zaoszczędzenia energii (do 75%), zmniejszenia ilośœci zanieczyszczeń powietrza (do 74%) oraz iloœści wytwarzanych śœcieków przemysłowych (do 35%).