Materiały edukacyjno-promocyjne:

1. W czasie segregacji (selektywnej zbiórki) odpadów postępuj zgodnie z następującymi obowiązującymi zasadami:

2. Szkło selektywnie zebrane wrzucaj wyłącznie do pojemników oznaczonych napisem „SZKŁO” i stosuj zasady opisane na tym pojemniku:

3. Plastik selektywnie zebrany (PET) wrzucaj wyłącznie do pojemników oznaczonych napisem „PLASTIK-OPAKOWANIA PET” i stosuj zasady opisane na tym pojemniku lub w WORKACH na terenie wsi:

4. Makulaturę, czyli papier i tekturę należy wrzucać do pojemnika w kolorze niebieskim, oznaczonego napisem „MAKULATURA” i logo naszej firmy.

5. Bioodpady, tzn. odpady i opakowania ulegające biodegradacji, resztki jedzenia, fusy po herbacie itp. oraz odpady zielone (trawa, drobne gałęzie).

6. Baterie

Baterie są niezwykle szkodliwe dla œśrodowiska i mogą stanowić odpady niebezpieczne. Zawierają one szereg substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka i dla œśrodowiska. Są to głównie metale ciężkie jak ołów, rtęć, kadm, lit, nikiel, a także substancje tworzące elektrolit (kwasy, zasady), które mają właœściwoœści żrące i powodują korozję. Dzięki segregacji i właœściwemu unieszkodliwianiu baterii substancje te nie zanieczyszczą gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

7. Leki przeterminowane

Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańcy Gminy Wołów mogą oddawać do specjalnych pojemników, które zlokalizowano w następujących punktach:

  • „Apteka Wołowska” ul. Poznańska 22
  • „Apteka W Rynku” ul. Radna 1
  • Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Ludowa 3
  • Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) ul. Rawicka (składowisko odpadów)

8. Odpady medyczne – zużyte strzykawki i igły

PLASPOL_czerwony_wysoki_pojemnik_na_odpady_medyczne_i_zuzyte_igly_2l-32-240

Zużyte strzykawki i igły medyczne pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Wołów można oddawać do specjalnych pojemników, które zlokalizowane są w następujących punktach:

  • Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) ul. Rawicka (składowisko odpadów),
  • „PGK” Sp. z o.o. w Wołowie ul. Poznańska 1.

9. Odzież, tekstylia, obuwie

odzież

Na terenie Gminy Wołów ustawiono specjalistyczne pojemniki koloru beżowego, do których należy zbierać (oddawać) odpady odzieży, butów i tekstyliów.

SEGREGUJĄC I ZBIERAJĄC ODPADY W SPOSÓB SELEKTYWNY ORAZ ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI:
  • przedłużasz żywotność Instalacji zastępczej gminnej oraz Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
  • obniżasz koszty własne i gospodarki odpadami
  • chronisz naturalne środowisko
  • znacząco poprawiasz wizerunek swojego otoczenia a także całej Gminy Wołów

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY
DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY